Środa Wielkopolska Energetyka i środowisko

Monitoring wodociągów – łatwiejsze wykrywanie awarii i oszczędności

Obszar wdrożenia

Energetyka i środowisko

Źródło finansowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej

Wielkość miasta

Średnie (23 tys. mieszkańców)

Województwo

Wielkopolskie

System monitoringu sieci wodociągowej – łatwiejsze wykrywanie awarii i większe oszczędności

Krótki opis rozwiązania

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej zainstalowało w 2011 roku u 1100 odbiorców nowoczesne wodomierze, umożliwiające bieżące monitorowanie wody oraz zdalne przekazywanie informacji do centrali poprzez sieć GSM, co wyeliminowało kosztowną i czasochłonną konieczność zbierania indywidulanych odczytów z wodomierzy (przychody wzrosły o 11% już pierwszych miesiącach od instalacji)1.

Dodatkowo, inteligentny system pomiaru wody znacznie ograniczył straty wynikające z nieopomiarowanego poboru wody, poprzez dokładniejsze monitorowanie gospodarki wodnej (straty wody ogółem spadły o 18%2). System umożliwił również skuteczniejsze wykrywanie i usuwanie awarii czy nieszczelności oraz zwiększył bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne poprzez skuteczniejszą egzekucję wymogów instalowania antyskażeniowych zaworów zwrotnych3.

Problem

 • Brak systemu monitorującego awarie sieci wodociągowej4
 • Niedokładny system pomiaru zużytej wody5
 • Stare wodomierze umożliwiające nadużycia i wymagające pracy wielu osób, generujące wysokie koszty utrzymania sieci wodociągowej 
 • Brak środków finansowych na zakrojoną na dużą skalę inwestycję w nowy system6
 • Nieopomiarowany pobór wody stwarzający zagrożenie sanitarne poprzez brak gwarancji niecofania się wody z instalacji wewnętrznej odbiorcy do sieci

Inteligentny system pomiaru wody znacznie ograniczył straty wynikające z nieopomiarowanego poboru wody

Szczegółowy opis rozwiązania

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej musiało zmierzyć się z problemem strat zarówno wody, która była pobierana, ale nie trafiała do źródła ze względu na nieszczelności w sieci wodociągowej, jak i finansowych wynikających z nielegalnego pobierania wody bez uiszczenia należnej opłaty. Fakt ten wynikał z kilku czynników – długiego czasu wykrywania i usuwania awarii sieci wodociągowej, niedoskonałości urządzeń pomiarowych oraz zdarzającego się nielegalnego poboru wody przez odbiorców poprzez ingerencję w pracę wodomierzy6. Podobne problemy dotyczą zakładów w wielu gminach i również generują wysokie ubytki finansowe. Straty MPECWiK w Środzie Wlkp. przed wdrożeniem wynosiły około 25 proc. dostaw wody rocznie7.

MPECWiK zdecydował się skorzystać z oferty dwóch firm technologicznych i zlecić instalację 1100 nowoczesnych wodomierzy wyposażonych w dostęp do sieci GSM umożliwiający bieżące monitorowanie poboru wody i przesyłanie dokładnych danych do centrali, gdzie podlegają analizie. Wdrożenie rozwiązania przyniosło dwa rodzaje korzyści. Uszczelniono system odczytu wody, dzięki czemu zwiększono sprzedaż i przychody o ok. 11%. Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu udało się zidentyfikować i usunąć kilka nieszczelności w infrastrukturze użytkowników. W ciągu 2012 roku, straty wody ogółem spadły o 18% w ujęciu jednostkowym dla odbiorców miejskich w Środzie Wlkp., a deficyty wody zmniejszyły się o 12% (u odbiorców wiejskich nawet o 31%8). Wyeliminowano także konieczność indywidualnego odczytu stanu wodomierzy, co było szczególnie czasochłonne w gospodarstwach jednorodzinnych9.

Korzystny z punktu widzenia MPECWiK jest też model rozliczenia za kupioną usługę. Oferenci systemu pobierają opłatę abonamentową od każdego zainstalowanego wodomierza, na którą składają się płatność za obsługę systemu, koszt wodomierza z nakładką oraz opłata za usługi komórkowej transmisji danych z urządzenia do centralnego serwera. Dzięki temu przedsiębiorstwo uniknęło wysokich kosztów instalacyjnych, które stanowiłyby pokaźną kwotę w rocznym budżecie i uniemożliwiłyby dalszy rozwój10.

Analiza wyników pierwszego kwartału 2012 r. wskazuje, że w rejonie, gdzie zainstalowaliśmy 1100 punktów z systemem (spójny system informatyczny, wodomierze, nakładki z kartami SIM), sprzedaż wzrosła o ok. 11% względem tego samego okresu w 2011 r. Jest to bardzo duży wzrost, który nie tylko od razu pozwala na inwestycję w nowy system, ale także skłania nas do objęcia tym systemem coraz większych grup odbiorców w naszym rejonie. Ponadto dobra współpraca z firmami technologicznymi realizującymi wdrożenie gwarantuje osiągnięcie zakładanych efektów w skali całego przedsiębiorstwa11

Jan Buczkowski, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej

Skuteczniejsza identyfikacja i eliminacja awarii oraz nieszczelności w infrastrukturze oznacza zwiększone oszczędności

Korzyści

 • Uszczelnienie systemu pomiaru wody przekładające się na mniejsze straty i wzrost oszczędności (sprzedaż i przychody wzrosły o ok. 11% , a starty wody spadły o 18%)12
 • Skuteczniejsza identyfikacja i eliminacja awarii oraz nieszczelności w infrastrukturze oznaczająca zwiększone oszczędności
 • Eliminacja konieczności czasochłonnego i kosztownego indywidualnego odczytu stanu wodomierzy
 • Poprawa bezpieczeństwa sanitarne-zdrowotnego mieszkańców poprzez skuteczniejszą egzekucję wymogów instalowania antyskażeniowych zaworów zwrotnych13

Rekomendacje

 • Instalacja nowoczesnych wodomierzy umożliwiających bieżące, dokładne pomiary poboru wody ze zdalnym przesyłaniem danych do centrali za pomocą sieci GSM bądź innych dostępnych technologii
 • Skuteczne monitorowanie nieszczelności i awarii oraz poprawności instalacji sieci wodociągowej dla ograniczenia kosztownych strat i zwiększenia bezpieczeństwa sanitarno-zdrowotnego mieszkańców

Przypisy:

 1. https://www.orange.pl/view/case-sroda-wielkopolska (dostęp 13.01.2020)
 2. https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/wdrozenie-systemu-smart-metering-w-srodzie-wielkopolskiej,52416.html (dostęp 14.01.2020)
 3. http://www.wodociagi-sroda.pl/index.php/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/324-system-monitoringu-sieci-wodociagowej-chroni-zdrowie-ludzi; (dostęp 14.01.2020)
 4. https://www.orange.pl/view/case-sroda-wielkopolska (dostęp 13.01.2020)
 5. http://www.wodociagi-sroda.pl/index.php/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/324-system-monitoringu-sieci-wodociagowej-chroni-zdrowie-ludzi; (dostęp 13.01.2020)
 6. https://www.orange.pl/view/case-sroda-wielkopolska (dostęp 13.01.2020)
 7. https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/wdrozenie-systemu-smart-metering-w-srodzie-wielkopolskiej,52416.html (dostęp 14.01.2020)
 8. https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/wdrozenie-systemu-smart-metering-w-srodzie-wielkopolskiej,52416.html (dostęp 14.01.2020)
 9. https://www.orange.pl/view/case-sroda-wielkopolska (dostęp 13.01.2020)
 10. https://www.orange.pl/view/case-sroda-wielkopolska (dostęp 13.01.2020)
 11. Ibidem (dostęp 14.01.2020)
 12. https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/wdrozenie-systemu-smart-metering-w-srodzie-wielkopolskiej,52416.html (dostęp 14.01.2020)
 13. http://www.wodociagi-sroda.pl/index.php/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/324-system-monitoringu-sieci-wodociagowej-chroni-zdrowie-ludzi; (dostęp 14.01.2020)

Warunki RODO

Warunki RODO