Olsztyn Bezpieczeństwo

Olsztyński hub bezpieczeństwa

Obszar wdrożenia

Bezpieczeństwo

Źródło finansowania

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, środki własne powiatu olsztyńskiego

Wielkosć miasta

Duże (173,7 tys. mieszkańców)

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

olsztyn rcb Regionalne Centrum Bezpieczeństw w Olsztynie łączy działania wszystkich służb bezpieczesńtwa.

Krótki opis rozwiązania

Od grudnia 2020 roku w Olsztynie działa Regionalne Centrum Bezpieczeństwa wraz z Regionalnym Magazynem Kryzysowym. Dwie inwestycje, zlokalizowane w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku Straży Pożarnej, zostały zrealizowane w ramach projektu „Bezpieczny MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny)”. Działania centrum obejmują Miasto Olsztyn oraz sześć gmin ościennych na terenie powiatu olsztyńskiego. Przestrzeń powstała, aby zapewnić wzrost bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu poprzez wczesne wykrywanie zagrożeń i integrację działań wszystkich służb bezpieczeństwa.

Problem

 • Niski poziom zinformatyzowania służb bezpieczeństwa
 • Brak narzędzi do skutecznego informowania mieszkańców o zdarzeniach i zagrożeniach
 • Trudna koordynacja działań wszystkich służb bezpieczeństwa: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i straży miejskiej
 • Wysoka liczba występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i konieczność usuwania skutków klęsk
 • Potrzeba zapewnienia całodobowej bieżącej ochrony mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

Samochód Mobilnego Centrum Kierowania

Szczegółowy opis rozwiązania

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa powstało w odpowiedzi na problemy, jakie zidentyfikowano na etapie opracowywania strategii MOF Olsztyna. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie związanie z bezpieczeństwem takie jak słabo rozwinięty system procedur w przypadku sytuacji kryzysowych czy wysoka liczba występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Przestrzeń przy ul. Augustowskiej w Olsztynie pełni funkcję centrum decyzyjnego, które dzięki połączeniu potencjału kliku jednostek i wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, usprawnia reakcje na pojawiające się zagrożenia i sytuacje nadzwyczajne. W czasie funcjonowania Centrum służby odebrały już ponad 4300 zgłoszeń.

Utworzone centrum wyposażone jest w infrastrukturę oraz system zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, które zapewniają odpowiedni przepływ informacji między wszystkimi służbami bezpieczeństwa. Pozwala to na dużo szybszą reakcję w sytuacji klęski żywiołowej lub innego zagrożenia niż w dotychczasowym modelu. Budynek składa się z dwóch części: sali operacyjnej i części biurowej. Sala operacyjna to miejsce dyżurów przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej. Część biurowa to natomiast nowa siedziba dla pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu. Wyposażona w nowoczesny system monitoringu przestrzeń pozwala dyżurującym na całodobową kontrolę sytuacji na terenie powiatu i płynne skoordynowanie działań w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa. Pracownicy centrum mogą oglądać na żywo obrazy z powiatu na nowoczesnych ścianach wizyjnych, złożonych z wielkoformatowych monitorów. Z transmisji może bez problemy korzystać wiele osób jednocześnie, co odgrywa istotną rolę w kontekście całodobowego trybu pracy RCB. Dzięki połączeniu centrum z oddziałami służb i poszczególnymi gminami następuje płynny przepływ informacji i danych, a podjęte działania są zarejestrowane, co pozwala na ich późniejszą analizę i optymalizację. Przeniesienie wszystkich operacji na jedną, ustandaryzowaną platformę stanowi istotny krok do zwiększenia niezawodności działania w sytuacjach zagrożenia. Częścią projektu było również uruchomienie portalu i aplikacji mobilnej, które pełnią rolę komunikatora z mieszkańcami. Portal pozwala obserwować na bieżąco działania służb, uzyskać informacje o stanie bezpieczeństwa, utrudnieniach i innych zdarzeniach wpływających na funkcjonowanie obszaru. W mieście wprowadzono także system powiadamiania dźwiękowego i głosowego - dyżurujący mogą przekazywać mieszkańcom dowolne komunikaty o możliwych zagrożeniach. Na stronie RCB dostępne są też poradniki opisujące zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

W budynku powstał także Regionalny Magazyn Kryzysowy, który gromadzi najpotrzebniejsze środki na wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych, takie jak: pilarki, agregaty prądotwórcze, pompy, koce, kamizelki odblaskowe, kalosze, peleryny, rękawice ochronne, namioty ratownicze, zapory przeciwpowodziowe itp. Magazyn jest też miejscem przechowywania pojazdów Mobilnego Centrum Kierowania, stanowiącego część realizacji: pojazdu rozpoznania oraz dowodzenia i łączności. Samochody te wykorzystywane są do trudnych i długich akcji w terenie. Zadaniem pojazdu rozpoznania jest ocena zdarzenia oraz jego wpływu na środowisko i podjęcie decyzji o zaangażowaniu odpowiednich służb. Pojazd dowodzenia i łączności ma na wyposażeniu przede wszystkim sprzęt umożliwiający planowanie, koordynowanie i realizowanie działań ratowniczych i poszukiwawczych. Są to stanowiska komputerowe, monitor umożliwiający wyświetlenie map, a także odbiorniki GPS. Pojazd posiada też własną stację meteorologiczną.

Połączenie potencjału wielu gmin i służb jest krokiem do realizacji celów programu “Bezpieczny MOF”. RCB pełni funkcję wielopoziomowego centrum zarządzania kryzysowego, które prężnie przyczynia się do podwyższenia jakości życia mieszkańców oraz jakości ich bezpieczeństwa.

Korzyści

 • Szybsze reagowanie na nadchodzące zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe
 • Wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologiach teleinformatycznych
 • Zwiększenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa
 • Udoskonalenie współpracy oraz przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w zapewnieniu bezpieczeństwa.

rcb centrum monitoringu Centrum Monitoringu w RCB

Rekomendacje

 • Budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami w celu realizacji wspólnych zadań
 • Wykorzystanie technologii do poprawy przepływu informacji, co umożliwi integrację działań służb bezpieczeństwa
 • Włączanie mieszkańców obszaru do procesu informowania o zagrożeniach i stworzenie w tym celu wspólnej platformy
 • Utworzenie hubu realizującego wszystkie zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście i powiecie

Warunki RODO

Warunki RODO