Katowice Biznes i przedsiębiorczość

Katowice kolebką fachowców przyszłości

Obszar wdrożenia

Biznes i przedsiębiorczość

Źródło finansowania

Środki własne

Wielkość miasta

Duże (ponad 300 tys.)

Województwo

Śląskie

Katowice KMF Katowice Miastem Fachowców

Krótki opis rozwiązania

W Katowicach trwa kolejna, czwarta edycja programu „Katowice Miastem Fachowców”, którego celem jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do wyboru technicznych i branżowych kierunków kształcenia. Projekt to pomost pomiędzy lokalnym biznesem, a placówkami edukacyjnymi. Ma on pokazać katowickiej młodzieży perspektywy związane z wyborem zawodów rzemieślniczych i technicznych, a przedsiębiorcom pozwala nie tylko promować własną działalność, ale też, w dalszej perspektywie czasu, zyskać potencjalnych pracowników. Inicjatywa działa z korzyścią również dla szkół branżowych, które mają możliwość lepszego dopasowania swojej oferty do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy.

Projekt „Katowice Miastem Fachowców” adresowany jest do przedsiębiorców działających na terenie Katowic oraz uczniów szkół podstawowych. Firmy biorące udział w programie są zobligowane do przeprowadzenia min. 5 wizyt studyjnych dla młodzieży, podczas których uczniowie mają okazję poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i specyfikę pracy na różnych stanowiskach. W dotychczasowych trzech edycjach programu Katowice Miastem Fachowców wzięło udział prawie 3000 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, odbyły się 152 wizyty studyjne w firmach oraz 163 wizyty w szkołach branżowych i technicznych, a także podpisano 21 listów intencyjnych z przedsiębiorcami. W poprzedniej edycji uczniowie stojący przed wyborem dalszej ścieżki edukacji zawodowej poznali specyfikę pracy w takich zawodach jak m.in.: kaletnik, operator maszyn CNC i EDM, mechanik, hydraulik, mechatronik, kierowca autobusu, instalator wodno-kanalizacyjny, murarz, elektryk, technolog robót wykończeniowych, szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kontroler jakości, kucharz, kelner, architekt, projektant, grafik, specjalista i technik w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych.

Problem:

 • Niedobór specjalistów w zawodach technicznych i rzemieślniczych dostępnych na rynku pracy,
 • Niska świadomość młodzieży i rodziców na temat możliwości kształcenia,
 • Potrzeba zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • Promocja dostępnych w szkołach branżowych i technikach kierunków kształcenia.

KMF_2 Uczniowie podczas wizyt studyjnych w ramach jednej z edycji projektu. Źródło: zasoby UM Katowice.

Szczegółowy opis rozwiązania:

Program „Katowice Miastem Fachowców” to odpowiedź na pojawiające się rozbieżności pomiędzy strukturą kształcenia a faktycznym zapotrzebowaniem na poszczególne zawody na lokalnym rynku pracy. Pomysł na projekt powstał w 2018 roku. Wydział Obsługi Inwestorów, na podstawie rozmów z przedsiębiorcami i wniosków wynikających z badania Barometr Zawodów, dostrzegł utrzymujący się problem braków kadrowych wśród rzemieślników czy specjalistów. Potrzeba wyrównania popytu i podaży na poszczególne stanowiska pracy była impulsem do powstania inicjatywy i podjęcia wspólnych działań lokalnych firm oraz miasta.

Właśnie trwa czwarta edycja programu, a zainteresowanie, zarówno wśród firm, jak i uczniów nie maleje. Do udziału mogły zgłaszać się podmioty, które prowadzą działalność na terenie Katowic i w swojej strukturze zatrudnienia oferują stanowiska wymagające wykształcenia technicznego lub branżowego. Warunkiem uczestnictwa w programie jest też deklaracja zorganizowania minimum pięciu wizyt studyjnych dla uczniów katowickich szkół. W tym roku udział w programie biorą uczniowie klas VII szkół podstawowych. Program realizowany jest w 4 modułach: pierwszy z nich to lekcja wychowawcza w szkołach, poświęcona perspektywom zawodowym na różnych stanowiskach pracy. Kierunki kształcenia, jakie są omawiane podczas lekcji, zależne są od zakwalifikowanych do udziału w danej edycji firm partnerskich i ich obszaru działalności. Następnie uczniowie klas VII mają możliwość odbycia wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, zgodnie z ich zainteresowaniami. Podczas wizyt uczniowie poznają funkcjonowanie przedsiębiorstw „od kuchni” i mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda codzienna praca na różnych stanowiskach, a nawet poznać przybliżone wynagrodzenie dla poszczególnych grup zawodów. Kolejnym, trzecim modułem, jest wizyta uczniów w szkołach branżowych i technicznych, oferujących profile kształcenia zgodne z potrzebami potencjalnych pracodawców. Ostatnim moduł stanowią podsumowujące lekcje wychowawcze prowadzone w ramach zajęć szkolnych.

W semestrze zimowym roku szkolnego 2022/2023 wzięło udział 640 uczniów oraz podpisano 7 listów intencyjnych z takimi firmami jak: Rockwell Automation Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o., Adam Milner „AMO” Obsługa Gastronomii i Hoteli, Catering, FAMUR S.A., ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz BFC Nieruchomości Johann Bros. W lutym rozpocznie się semestr letni roku szkolnego 2022/2023. Uczniowie odwiedzą w ramach wizyt studyjnych firmy takie jak: Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca, P.A. NOVA S.A., Śląska Izba Turystyki, FAMUR S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Adam Milner „AMO” Obsługa Gastronomii i Hoteli, Catering, Rockwell Automation Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.

Na przestrzeni dotychczasowych trzech edycji projektu, widać rosnące zainteresowanie młodzieży wyborem dalszego kształcenia w szkołach zawodowych i branżowych. Zmienia się też postrzeganie zawodów technicznych i rzemieślniczych przez uczniów i ich rodziców, jako branż przyszłościowych i  potrzebnych na rynku pracy.Przedsiębiorcy także chętnie biorą udział w programie – jest on dla firm okazją nie tylko do promowania swojej działalności, ale również do zdobycia nowej grupy potencjalnych pracowników. Dodatkowym benefitem dla partnerskich firm w tej edycji programu jest udział w filmie promującym inicjatywę oraz dedykowane szkolenia z zakresu marketingu w biznesie oraz komunikacji i budowania zespołu.

Bezpośredni kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami to źródło wiedzy na temat faktycznego zapotrzebowania na pracowników w różnych obszarach, co przekłada się na lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do panujących realiów i zainteresowanie katowickiej młodzieży zawodami deficytowymi na rynku pracy. Program to także szansa na uatrakcyjnienie Katowic w oczach inwestorów i budowanie długofalowych relacji miasta z biznesem. 

Korzyści

 • Zwiększenie liczby uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w szkołach branżowych,
 • Podniesienie atrakcyjności oferty miasta Katowice w zakresie możliwości kształcenia w zawodach technicznych i rzemieślniczych,
 • Ukazanie młodzieży perspektyw zawodowych związanych z kształceniem zawodowym i technicznym,
 • Promocja lokalnych przedsiębiorstw biorących udział w programie i ich wsparcie poprzez dedykowany pakiet szkoleń m.in. z zakresu marketingu, sprzedaży oraz budowania zespołu,
 • Możliwość realizowania przez przedsiębiorstwa działań CSR,
 • Wzmocnienie pozycji miasta jako centrum gospodarczego w regionie,
 • Szansa dla firm na pozyskanie nowych pracowników –  wzmocnienie rynku pracy.

Rekomendacje:

 • Regularna współpraca z przedsiębiorcami i budowanie z nimi długofalowej relacji,
 • Zwiększanie świadomości społecznej wśród młodzieży i rodziców na temat perspektyw wykonywania zawodów rzemieślniczych i technicznych,
 • Utrzymywanie kontaktu ze szkołami branżowymi i technicznymi oraz monitorowanie zapotrzebowania na konkretne kierunki kształcenia,
 • Badanie zapotrzebowania na określone grupy zawodów, np. poprzez udział w badaniu Barometr Zawodów.

Warunki RODO

Warunki RODO