Czym jest Hack the Climate?

Hack the Climate to projekt edukacyjny wykorzystujący międzynarodową współpracę i nowe technologie do walki ze zmianami klimatycznymi dotykającymi miasta. Program realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z norweską organizacją Nordic Edge ma na celu zbudowanie mostu pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami i stworzenie efektywnej platformy wymiany wiedzy w zakresie zielonej transformacji. 

 

 

Nabór do udziału w projekcie dla miast trwa do 24 września

 

 

Wydarzenia w projekcie

Warsztaty edukacyjne w Warszawie

Pierwsza część projektu to dwudniowe warsztaty mające na celu wymianę najlepszych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi miastami, a także opracowanie nowych narzędzi dla zielonej transformacji miast. Warsztaty odbędą się w śródmieściu Warszawy w dniach 17-18.10.2023. Osoby uczestniczące w nich będą miały szansę na opracowanie koncepcji aplikacji ułatwiających walkę ze zmianami kliamtycznymi za pomocą metodyki Service Design, a także poznać możliwości wykorzystania analizy danych w zarządzaniu miastem.

Wirtualny hackathon tematyczny

W dniach 24-26 listopada odbędzie się wirtaulny hackathon, podczas którego zespoły programistyczne rozwiążą wyzwania wybranych miast biorących udział w programie (3 miast polskich i 1 norweskiego). Najlepsze rozwiązania zostaną nagrodzone, a następnie wdrożone, aby wspierać zieloną transformację i przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi. Łącznie na nagrody zostanie przeznaczona pula 40 000 euro. 

Wizyta studyjna w Norwegii

Zwieńczeniem projektu będzie wizyta studyjna w norweskim Stavanger, która umożliwi uczestnikom i uczestniczkom zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. Wizyta odbędzie się w maju 2024 roku i będzie powiązana z uczestnictwem na EXPO organizowanym przez organizację Nordic Egde. Wezmą w niej udział wszyscy przedstawiciele i przedstawicielki 4 miast zakwalifikowanych do hackathonu. Osobom uczestniczącym w wyjeździe zapewniamy transport, noclegi oraz wyżywienie. 

Obszar tematyczny

Redukcja zanieczyszczeń

Miasta zmagają się z wieloma wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Choć regulacje i inicjatywy zdają się skutkować zmniejszeniem zanieczyszczeń, walka ta wciąż pozostaje ambitnym celem. Zanieczyszczenia występują w różnych formach - w powietrzu, wodzie, glebie - i mają zróżnicowane źródła. Kluczowe będzie znalezienie takich rozwiązań, które przyczynią się do znaczącej redukcji tych szkodliwych substancji.

Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych

Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych to jedno z najważniejszych wyzwań przyszłości naszych miast. W obliczu dynamicznego rozwoju urbanizacji i wzrastającej liczby ludności, nasze miasta potrzebują rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. Potrzebne są podejścia wykorzystujące technologie i dane, aby zoptymalizować wykorzystanie wodnych, energetycznych i innych zasobów naturalnych w mieście. Może to obejmować systemy monitoringu i analizy zużycia wody czy energii, inteligentne zarządzanie odpadami, czy też platformy wspierające edukację mieszkańców na temat oszczędnego korzystania z zasobów.

Zrównoważona mobilność miejska

Transport drogowy jest jedną z głównych przyczyn złego stanu powietrza w mieście. Znalezienie sposobów na optymalizację transportu publicznego i ograniczenie emisji CO2, za ktorą odpowiedzialne są samochody to kluczowy cel wielu miast. Z pomocą może przyjść tu zównoważone planowanie i zarządzanie mobilnością miejską z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wspólnie postaramy się poszukać zastosowania narzędzi IT w tym obszarze.

Gospodarka przestrzenna

Racjonalne i zrównoważone zarządzanie przestrzenią w miastach staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na presję urbanizacyjną. Nasze miasta rozwijają się w szybkim tempie, a z tym wiążą się wyzwania związane z efektywnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni. To właśnie w tej dziedzinie tkwi klucz do stworzenia przyszłości, w której urbanizacja idzie w parze z zieloną infrastrukturą, przyjaznym środowiskuiem oraz wysoką jakością życia dla mieszkańców.
Może to obejmować wykorzystanie technologii IoT i digital twin do monitorowania i optymalizacji wykorzystania terenów czy też projektowanie rozwiązań z myślą o zrównoważonym rozwoju, tak aby wspierały różnorodne potrzeby społeczności.

Redukcja zanieczyszczeń

Miasta zmagają się z wieloma wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Choć regulacje i inicjatywy zdają się skutkować zmniejszeniem zanieczyszczeń, walka ta wciąż pozostaje ambitnym celem. Zanieczyszczenia występują w różnych formach - w powietrzu, wodzie, glebie - i mają zróżnicowane źródła. Kluczowe będzie znalezienie takich rozwiązań, które przyczynią się do znaczącej redukcji tych szkodliwych substancji.

Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych

Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych to jedno z najważniejszych wyzwań przyszłości naszych miast. W obliczu dynamicznego rozwoju urbanizacji i wzrastającej liczby ludności, nasze miasta potrzebują rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. Potrzebne są podejścia wykorzystujące technologie i dane, aby zoptymalizować wykorzystanie wodnych, energetycznych i innych zasobów naturalnych w mieście. Może to obejmować systemy monitoringu i analizy zużycia wody czy energii, inteligentne zarządzanie odpadami, czy też platformy wspierające edukację mieszkańców na temat oszczędnego korzystania z zasobów.

Zrównoważona mobilność miejska

Transport drogowy jest jedną z głównych przyczyn złego stanu powietrza w mieście. Znalezienie sposobów na optymalizację transportu publicznego i ograniczenie emisji CO2, za ktorą odpowiedzialne są samochody to kluczowy cel wielu miast. Z pomocą może przyjść tu zównoważone planowanie i zarządzanie mobilnością miejską z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wspólnie postaramy się poszukać zastosowania narzędzi IT w tym obszarze.

Gospodarka przestrzenna

Racjonalne i zrównoważone zarządzanie przestrzenią w miastach staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na presję urbanizacyjną. Nasze miasta rozwijają się w szybkim tempie, a z tym wiążą się wyzwania związane z efektywnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni. To właśnie w tej dziedzinie tkwi klucz do stworzenia przyszłości, w której urbanizacja idzie w parze z zieloną infrastrukturą, przyjaznym środowiskuiem oraz wysoką jakością życia dla mieszkańców.
Może to obejmować wykorzystanie technologii IoT i digital twin do monitorowania i optymalizacji wykorzystania terenów czy też projektowanie rozwiązań z myślą o zrównoważonym rozwoju, tak aby wspierały różnorodne potrzeby społeczności.

Harmonogram

Rozpoczęcie naboru do projektu dla samorządów

Warsztaty edukacyjne w Warszawie dla zakwalifikowanych miast z Polski i Norwegii

Start rekrutacji dla uczestników hackathonu

Wirtualny hackathon poświęcony 4 wybranym wyzwaniom miast

Wizyta studyjna w Stavanger 

Dla kogo jest ten program?

Program Hack the Climate dedykowany jest dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, w szczególności z obszarów redukcji zanieczyszczeń, optymalizacji zużycia zasobów naturalnych, zrównoważonej mobilności miejskiej oraz gospodarki przestrzennej.

Osób, które są gotowe do wymiany wiedzy z zagranicznym partnerem, udziału w warsztatach oraz gotowych uczestniczyć w hackathonie i dodatkowych wydarzeniach w trakcie programu i które są otwarte na współpracę z zespołami, a później testowanie wypracowanego rozwiązania w swoim mieście.

Co zyskujesz jako samorząd?

Wizyta studyjna

Możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Stravanger oraz Nordic Edge Expo w maju 2024.

Wdrożenie narzędzia

Wdrożenie w samorządzie szytego na miarę narzędzia stworzonego w trakcie hackathonu.

Udział w warsztatach

Udział w warsztatach pozwalających na wypracowanie w metodyce Service Design koncepcji narzędzi budujących odporność miast na zmiany klimatyczne.

Wymiana wiedzy

Szansę uczestnictwa w międzynarodowym projekcie pozwalającym na aktywną wymianę wiedzy między miastami z Polski i Norwegii.

Hackathon Hack the Climate

Jesteś gotowy/gotowa podjąć miejskie wyzwanie? Potrafisz programować, analizować dane, projektować UX albo masz zacięcie biznesowe?

Zgłoś swój zespół (3-5 osób) i zmierz się z jednym z czterech wyzwań klimatycznych polskich i norweskich miast. Podczas 48-godzinnego wirtualnego hackathonu opracujecie innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące miejskie dane, a następnie zaprezentujecie je przed jury złożonym z przedstawicieli miast oraz niezależnych ekspertów. Najlepsze rozwiązania zostaną wdrożone i przedstawione podczas Nordic Edge Expo 2024 w norweskim Stavanger.

Rekrutacja już wkrótce!

Jeśli nie masz jeszcze zespołu, dołącz do naszej społeczności na Discord i zbuduj odpowiedni team. 

Dlaczego warto?

Udział w międzynarodowym hackathonie i możliwość pracy nad realnym wyzwaniem zgłoszonym przez polskie lub norweskie miasta.

Nagrody dla najlepszych zespołów o łącznej wysokości 40 tys. euro i wdrożenie stworzonego rozwiązania w mieście.

Możliwość prezentacji stworzonego w hackathonie rozwiązania podczas Nordic Edge Expo w maju 2024.

Okazję do rozwoju innowacyjnego produktu opowiadającego na potrzeby miast.

Najczęściej zadawane pytania

Temat pomocy

Kto może wziąć udział w programie?

Wyzwanie mogą zgłosić miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, związki międzygminne (w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), związki powiatowo-gminne (w rozumieniu art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym), gminy wykonujące zadania publiczne objęte porozumieniami, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz stowarzyszenia gmin (w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 

Jak należy się zgłosić?

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu. 

Ile zgłoszeń może przesłać samorząd?

Każde z Miast ma możliwość zgłoszenia kilku proponowanych wyzwań, z których komisja oceniająca wyłoni jedno z największą liczbą punktów. 12 miast z najwyższą punktacją weźmie udział w programie, a ich przedstawiciele zostaną zaproszeni na warsztaty w Warszawie.

Do kiedy można się zgłaszać?

Do 3 września 2023 roku do godziny 23:59, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie. 

W jaki sposób wyłonione zostaną najlepsze zgłoszenia?

Spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń jury złożone z przedstawicieli PFR wyłoni 12 wyzwań półfinałowych w oparciu o kryteria opisane w regulaminie. Samorządy, które zgłosiły wyłonione wyzwania półfinałowe zostaną zaproszone na warsztaty stacjonarne w Warszawie, podczas których korzystając z metodyki Service Design dopracują swoje zgłoszenia.  Następnie Jury wybierze spośród 12 zgłoszeń finałowych 3 wyzwania, które staną się zadaniami konkursowymi wirtualnego hackathonu organizowanego w listopadzie, a zgłaszające je samorządy zostaną partnerami projektu. 

Gdzie i w jakiej formie odbędą się warsztaty?

Warsztaty odbędą się w dniach 21-22 września 2023 roku w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Organizatorzy zapewniają dwóm przedstawicielom miasta zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie na czas trwania warsztatów. 

Czy muszę znać język angielski?

Znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym swobodne porozumiewanie się podczas poszczególnych aktywności w ramach Konkursu.

Ile kosztuje udział?

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla przedstawicieli miast jak i dla uczestników opracowujących rozwiązania do wyzwań podczas hackathonu. Miasto, które zostanie partnerem hackathonu zobowiązuje się umożliwić wdrożenie zwycięskiego rozwiązania, natomiast nie ma obowiązku partycypowania w kosztach wdrożenia. Koszty osobowe zespołu wdrożeniowego zostaną pokryte z nagrody (10 tys. euro) finansowanej przez organizatorów. 

Moje miasto zakwalifikowało się do udziału w warsztatach. Co dalej?

Podczas warsztatów samorządy będą pracować nad doprecyzowaniem propozycji wyzwań za pomocą metodyki Service Design. 3 samorządy, których wyzwania sformułowane w trakcie warsztatów zostaną wybrane, będzie zaproszony do uczestnictwa w kolejnej części projektu, czyli wirtualnym hackathonie. Ocena wyzwań zostanie dokonana na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie.  

W trakcie hackathonu programiści w ciągu 48 godzin opracują rozwiązania zgłoszonego problemu/potrzeby, a najlepsze spośród rozwiązań zostaną wdrożone w miastach w ciągu 6 miesięcy. Partnerskie samorządy zostaną poproszone o dopracowanie założeń wyzwania, przesłanie kompletnego pakietu danych ich prezentację w trakcie wydarzenia oraz o wyłonienie co najmniej dwóch pracowników, którzy będą reprezentowali miasto podczas hackathonu w dniach 24-26 listopada. 

Gdzie odbędzie się hackathon?

Hackathon będzie odbywał się w formule zdalnej dla uczestników opracowujących rozwiązania, natomiast przedstawicieli miast zaprosimy do Warszawy, skąd wydarzenie będzie transmitowane.

Ile będzie trwał hackathon?

Wydarzenie potrwa 48 godzin. Program hackathonu przewiduje aktywności w godzinach 17:00 – 22:00 w piątek, 8:00 – 22:00 w sobotę oraz 8:00 – 18:00 w niedzielę. Zespoły uczestniczące w hackathonach często pracują również w porze nocnej, lecz dostępność przedstawicieli miast dla zespołów poza godzinami przewidzianymi w agendzie jest dobrowolna.

Kiedy odbędzie się wizyta studyjna?

Wizyta studyjna w Stavanger odbędzie się w maju 2024 roku. Będzie ona połączona z udziałem w Nordic Edge Expo.  

Kto będzie mógł wziąć udział w wizycie studyjnej?

W wizycie studyjnej wezmą udział przedstawiciele miast reprezentujący samorządy zakwalifikowane do hackathonu. 

Czy wizyta studyjna jest dodatkowo płatna?

Organizatorzy pokrywają koszty przelotów, noclegów oraz wyżywienia dla uczestników na czas wizyty studyjnej.

Kto może zgłosić zespół?

W hackathonie mogą wziąć udział wyłącznie zespoły liczące od 3 do 5 Uczestników. Zespoły składają się z pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.  

Nie mam jeszcze zespołu, co mogę zrobić?

Jeśli jeszcze szukasz zespołu, zapraszamy na dedykowany kanał na naszym serwerze Discord, gdzie znajdziesz inne osoby starające się zbudować zespół. 

Kto powinien wejść w skład zespołu?

Sugerujemy, aby w skład zespołu wchodziło co najmniej dwóch programistów (back-end, front-end), projektant UX oraz osoba z doświadczeniem biznesowym. Jeśli w Twoim zespole brakuje którejś z wymienionych kompetencji, nasi mentorzy udzielą potrzebnego wsparcia w trakcie hackathonu.

Czy mogę być członkiem więcej niż jednego zespołu?

Nie, możesz być członkiem tylko jednego zespołu. 

Bądź na bieżąco!

Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych informacji dotyczących procesu naboru wyzwań, rekrutacji zespołów czy programu wydarzenia, dołącz do newslettera i otrzymuj powiadomienia na swoją skrzynkę mailową.

Organizatorzy

Partnerzy merytoryczni

Regulamin projektu

Warunki RODO

Warunki RODO