Program PFR dla Miast

PFR dla Miast to program skierowany do przedstawicieli miast, oparty na trzech filarach - edukacji, doradztwie i finansowaniu. Celem działań prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju jest popularyzacja wiedzy na temat rozwoju inteligentnych miast, zwiększenie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskich samorządach i ułatwienie dostępu do finansowania tego typu inwestycji.

Główne obszary tematyczne

Zarządzanie miastem

 • Integracja działań strategicznych i operacyjnych
 • Partycypacja lokalnych interesariuszy w podejmowaniu decyzji
 • Otwieranie i zarządzanie danymi miejskimi
 • Bezpieczeństwo danych
 • Wdrażanie systemów informacyjnych
 • Budowa komórki ds. rozwoju miasta

Mobilność miejska

 • Zarządzanie infrastrukturą drogową
 • Zarządzanie mobilnością poprzez dane
 • Trendy technologiczne w transporcie
 • Rowerowa polityka miasta

Energetyka i środowisko

 • Lokalny rynek energii
 • Klastry energii i energetyka rozproszona
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Trendy technologiczne w energetyce
 • Odnawialne źródła energii

Bezpieczeństwo

 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej
 • Cyberbezpieczeństwo

Biznes i przedsiębiorczość

 • Finansowanie inwestycji
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
 • Inkubowanie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
 • Kształtowanie rynku pracy
 • Tworzenie ekosystemu innowacji
 • Wsparcie pracodawców i pracowników
 • Skuteczna promocja miasta

Edukacja

 • Współpraca biznes-oświata-JST
 • Budowa kompetencji przyszłości
 • Kreowanie i wspieranie innowacji
 • Laboratoria miejskich innowacji
 • Maratony programistyczne

Mieszkalnictwo

 • Systemy wspierające planowanie przestrzenne
 • Systemy rozwijające obsługę procesu inwestycyjnego
 • Systemy do zarządzania przestrzenią miejską
 • Trendy technologiczne w budownictwie i gospodarce przestrzennej
 • Nowoczesne budownictwo
 • Prototypowanie przestrzeni miejskiej
 • Polityka rewitalizacyjna

Ochrona zdrowia

 • Współpraca samorządów z placówkami medycznymi
 • Polityka senioralna
 • Telemedycyna w służbie miast
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i samotnych
 • Trendy technologiczne w zakresie ochrony zdrowia

Nasza misja

Warunki RODO

Warunki RODO