Dąbrowa Górnicza Mieszkalnictwo

„Żywa Ulica” – prototypowanie przestrzeni miejskiej

Obszar wdrożenia

Mieszkalnictwo

Źródło finansowania

Europejski Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Wielkość miasta

Duże (121 tys. mieszkańców)

Województwo

Śląskie

Wprowadzone zmiany polegały na znacznym ograniczeniu ruch drogowego i zwiększeniu obecności zieleni

Krótki opis rozwiązania

W 2017 roku Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, planujący szerokie działania rewitalizacyjne obszaru Śródmieścia, postanowił w innowacyjny sposób zmienić charakter ulicy 3 Maja. Cieszący się w  przeszłości licznymi spacerowiczami śródmiejski deptak handlowy, ku niezadowoleniu mieszkańców, od dawna zdominowały samochody, a większość lokali zajęły banki i firmy finansowo-prawne1. Urzędnicy miejscy postanowili zaprosić do współpracy zespół urbanistów i architektów z Fundacji Napraw Sobie Miasto2, specjalizujących się w implementowaniu metody prototypowania przestrzeni publicznej. W ten sposób powstał projekt „Żywa ulica”, który na trzy październikowe tygodnie przekształcił ulicę 3 Maja w miejski eksperyment.

Ulica tymczasowo została objęta zakazem ruchu samochodowego oraz wypełniona małą architekturą (ławki, donice z krzewami). Projektanci zmian prowadzili konsultacje z użytkownikami przestrzeni na każdym etapie realizacji. Implementacje tymczasowych rozwiązań poprzedziły wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami, a w trakcie prototypowana przekształceń urbaniści na bieżąco monitorowali ich odczucia i oceny. Testowanie pomysłu i ciągłe zbieranie opinii umożliwiało modyfikacje założeń projektowych oraz skuteczniejszą optymalizacje projektu i końcowych rekomendacji3.

Problem

 • Śródmiejska ulica 3 Maja tracąca swoją oryginalną funkcję handlową oraz walory estetyczne
 • Niezadowolenie mieszkańców ze zdominowania przestrzeni ulicy przez banki i chaotycznie parkowane samochody4
 • Oczekiwania mieszkańców na nadanie ulicy 3 Maja charakteru deptaku z licznymi lokalami usługami z bogatą ofertą gastronomiczną5
 • Odmienne potrzeby różnych użytkowników ulicy (przedsiębiorcy, spacerowicze, kierowcy)
 • Sugestia wykorzystania innowacyjnego podejścia w planowaniu rewitalizacji obszaru Śródmieścia przez finansujące działania Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej6

Żywa ulica to narzędzie testowania rzeczywistych zmian w przestrzeni miejskiej razem z ludźmi, którzy z niej codziennie korzystają. Polega na projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu nisko kosztowych, w stosunku do rozwiązania docelowego, i mobilnych prototypów w skali 1:1 dla rozwiązań urbanistycznych dotyczących pasa drogowego

Olga Sikorska, Fundacja Napraw Sobie Miasto

Dąbrowa Górnicza: „Żywa Ulica” – prototypowanie przestrzeni miejskiej

Szczegółowy opis rozwiązania

Dąbrowa Górnicza podjęła się w 2017 roku działań rewitalizacyjnych terenu Śródmieścia, gdzie od dawna spacerowiczów zaczęły wypierać samochody, co znacznie kontrastowało z oczekiwaniami mieszkańców7. Projekty współfinansowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które postanowiło jednak skłonić władze miasta do zastosowania innowacyjnego rozwiązania8. Włodarze Dąbrowy rozpoczęli realizację, pionierskiego na skalę kraju, procesu szerokiej partycypacji społecznej. W celu dogłębnej analizy obszarów projektowych wykorzystano m.in. konsultacje społeczne, warsztaty oraz spacery badawcze. Metodę działania łączącą wszystkie powyższe narzędzia zastosowano w pracach nad rewitalizacją ulicy 3 Maja, gdzie do współpracy zaproszono ekspertów z Fundacji Napraw Sobie Miasto, którzy specjalizują się w prototypowaniu przestrzeni publicznej.

Metoda prototypowania polega na wprowadzaniu tymczasowych przekształceń przestrzeni, które umożliwiają bieżące monitorowanie ocen i opinii mieszkańców oraz wypracowanych wspólnie modyfikacji korekcyjnych. To narzędzie służące do zbierania informacji o potrzebach osób korzystających z wybranego terenu, sprawdzania poprawności przyjętych założeń lub usprawniania pomysłów. Dzięki niemu razem z użytkownikami przekształcanego miejsca można przetestować nową organizację ruchu, różne rozstawienia ławek lub wybrać materiały budowlane do projektu architektonicznego9. Na dużą skalę pierwszy raz prototypowanie przestrzeni zastosowała Janette Sadik-Khan – była komisarz do spraw transportu w Nowym Jorku (w latach 2007-2013) – która przekształciła w ten sposób miejskie ulice i place na czele ze słynnym Times Square, wprowadzając w wielu miejscach priorytet dla ruchu pieszego i transportu zbiorowego10.

Wyprowadzone i testowane przez trzy październikowe tygodnie w 2017 roku zmiany na ulicy 3 Maja w Dąbrowie Górniczej zmiany, polegały na znacznym ograniczeniu ruch drogowego i zwiększeniu obecności zieleni. W trakcie prototypowania prowadzano regularny dialog z użytkownikami przestrzeni, podczas którego przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą przy rewitalizowanej ulicy, wyrazili obawy i niezadowolenie z niewystarczającego uwzględnienia ich potrzeb odnośnie dostaw towaru we wstępnych założeniach11. Tymczasowość rozwiązań będąca kluczowym aspektem prototypowania, umożliwiła projektantom wprowadzenie korekt i bardziej kompromisową modyfikacje projektu końcowego. Testowane zmiany poparło 70% spośród wszystkich 246 ankietowanych użytkowników ulicy12.

W oparciu o sprawdzone w procesie prototypowania zmiany przestrzeni ulicy 3 Maja, urbaniści i architekci z Fundacji Napraw Sobie Miasto przygotowali zestaw rekomendacji dla procesu rewitalizacji tego konkretnego obszaru Śródmieścia, które zostały przedstawione w raporcie końcowym13.

Władze Dąbrowy Górniczej posiłkując się wynikami pracy ekspertów, podjęły decyzję o wymianie tymczasowych elementów małej architektury na trwałe miejskie ławki i donice. Ulica 3. Maja pozostanie deptakiem pieszym lub zostanie zamieniona w pierwszy w regionie woonerf (z holenderskiego) – ulicę o zdecydowanej dominacji ruchu pieszo-rowerowego i znacznym ograniczeniu obecności samochodów14.

Chcemy oddać ulicę 3 Maja mieszkańcom i większość popiera zmiany. Słyszymy także krytyczne opiniami. Dlatego zamierzamy dalej rozmawiać z przedsiębiorcami i mieszkańcami by znaleźć jak najlepsze rozwiązania. To dopiero pierwszy krok. Temat godzin dla dostawców czy lokalizacji miejsc, w których mogliby się zatrzymywać, to kwestia otwarta. Zamierzamy także dyskutować na temat programu uatrakcyjnienia stawek za zajęcie pasa drogowego, czyli praktyki wystawiania ogródków, straganów15

Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej

Tymczasowość rozwiązań będąca kluczowym aspektem prototypowania, umożliwiła projektantom wprowadzenie korekt i bardziej kompromisową modyfikacje projektu końcowego. Testowane zmiany poparło 70% spośród wszystkich 246 ankietowanych użytkowników ulicy

Korzyści

 • Tymczasowość zmian umożliwia testowanie różnych rozwiązań i ich bieżącą modyfikacje w oparciu o odczucia oraz ocenę użytkowników przestrzeni w celu skuteczniejszej optymalizacji projektu docelowej rewitalizacji
 • Proponowanie rozwiązań w oparciu o prototypowanie tworzy przestrzeń i możliwości do wyrażenia oczekiwań i preferencji przez różne grupy użytkowników ulicy o potencjalnie rozbieżnych interesach (np. przedsiębiorcy potrzebujący miejsca postojowego dla dostaw oraz spacerowicze chcący cieszyć się strefą wolną od ruchu samochodowego). Pozwala także uniknąć konfliktu poprzez wspólne opracowywanie kompromisowych rozwiązań16
 • Metoda prototypowania przestrzeni publicznej pozwala lepiej zidentyfikować potrzeby mieszkańców. Ulica 3 Maja w Dąbrowie Górniczej zgodnie z oczekiwaniami (według badania 70% ankietowanych popiera zmiany) będzie ograniczona dla ruchu samochodowego. Jej przestrzeń stanie się bardziej zielona i sprzyjająca spacerowiczom17
 • Prototypowanie umożliwia uniknięcia wysokich kosztów wdrożenia nieoptymalnego projektu i konieczności modyfikacji korekcyjnych18

Rekomendacje

 • Stosowanie metody prototypowania różnych wariantów wprowadzania zmian w przestrzeni publicznej w celu wdrożenia optymalnego projektu, który weźmie pod uwagę wszelkie konfliktujące interesy i usatysfakcjonuje wszystkich użytkowników danego miejsca
 • Próbowanie różnych koncepcji zagospodarowania przestrzeni poprzez wykorzystanie tymczasowych architektury i zmian w organizacji komunikacji dla skuteczniejszego i stopniowego oswajania mieszkańców z proponowanymi zmianami oraz umożliwienia ewentualnych modyfikacji i korekt19
 • Zastosowanie prototypowania w pracach projektowych nad przekształceniem różnych rodzajów przestrzeni publicznej, które pełnią odmienne funkcje (prowadzenie działalności gospodarczej, wypoczynek, komunikacja i transport) w zależności od rodzaju użytkownika (przedsiębiorcy, mieszkańcy, turyści), np. miejskie rynki czy place20,21

Przypisy:

 1. http://twojezaglebie.pl/dabrowa-gornicza-zywa-ulica/ (dostęp 27.01.2020)
 2. https://naprawsobiemiasto.eu/
 3. Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza, Raport Końcowy, listopad 2017 r., http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/65222/Raport_koncowy_Zywa_ulica.pdf (dostęp 27.01.2020)
 4. Ibidem (dostęp 27.01.2020)
 5. Ibidem (dostęp 27.01.2020)
 6. http://www.miasta.pl/aktualnosci/dabrowa-gornicza-zywa-ulica (dostęp 27.01.2020)
 7. https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/tak-ma-wygladac-nowe-srodmiescie-dabrowy-robi-wrazenie/ar/c3-4680711 (dostęp 28.01.2020)
 8. http://www.miasta.pl/aktualnosci/dabrowa-gornicza-zywa-ulica (dostęp 27.01.2020)
 9. http://konsultacje.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/20171017/346/prototypowanie.html (dostęp 28.01.2020)
 10. https://www.robertluczak.eu/prototypowanie-przestrzeni/ (dostęp 28.01.2020)
 11. http://twojezaglebie.pl/miasto-zamyka-dla-ruchu-ul-3-maja/ (dostęp 27.01.2020)
 12. https://umtychy.pl/upload/pdf/folders/89/7a-jaworski-krotka.pdf (dostęp 28.01.2020)
 13. Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza, Raport Końcowy, listopad 2017 r., http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/65222/Raport_koncowy_Zywa_ulica.pdf (dostęp 27.01.2020)
 14. http://www.miasta.pl/aktualnosci/dabrowa-gornicza-zywa-ulica (dostęp 28.01.2020)
 15. Ibidem (dostęp 27.01.2020)
 16. Ibidem (dostęp 27.01.2020)
 17. Ibidem (dostęp 27.01.2020)
 18. Żywa Ulica Dąbrowa Górnicza, Raport Końcowy, listopad 2017 r., http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/65222/Raport_koncowy_Zywa_ulica.pdf (dostęp 27.01.2020)
 19. Ibidem (dostęp 27.01.2020)
 20. https://gs24.pl/prototypowanie-podsumowane-final-zmian-za-szesc-lat-powstana-parkingowce/ar/c1-14648433 (dostęp 29.01.2020)
 21. http://obserwatorium.miasta.pl/nowy-plac-nowy-prototypowanie-po-krakowsku/ (dostęp 29.01.2020)

Warunki RODO

Warunki RODO