2 hackatony
tematyczne

    

Suma nagród
280 tys. złotych

    

400 uczestników
wydarzeń

    

8 wdrożeń
w miastach

Wydarzenia w programie

Hack2React

Hackathon ukierunkowany na wypracowanie rozwiązań związanych z szybkim reagowaniem miast na kryzysy i wyzwania przyszłości, a także bardziej efektywnym wykorzystaniem zasobów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Gdzie?
Hala Gier AWF
ul. Marymoncka 34 
Warszawa

Kiedy?
16-18 czerwca 2023
(piątek - niedziela)

 

Dowiedz się więcej

HackSQL

Hackathon mający na celu rozwój innowacji w obszarze kształcenia oraz idei life long learning, czyli uczenia się przez całe życie. Celem wydarzenia jest stworzenie rozwiązań sprzyjających aktywizacji zawodowej mieszkańców, zwiększeniu ich kompetencji cyfrowych i dostosowania edukacji do nowych trendów czy potrzeb na rynku pracy. Wydarzenie jest częścią HackYeah, czyli największego stacjonarnego hackathonu w Europie.

Gdzie?
Tauron Arena
ul. Stanisława Lema 7
Kraków

Kiedy?
29 września - 1 października 2023
(piątek - niedziela)

Dowiedz się więcej

Co zyskujesz?

Jako samorząd:

Wdrożenie szytego na miarę rozwiązania IT wypracowanego w trakcie wydarzenia

Promocję miasta jako ośrodka rozwoju innowacji otwartego na nowe technologie

Wsparcie eksperckie przy wdrożeniu zwycięskiego projektu w mieście

Jako zespół:

Nagrody w wysokości 35 tysięcy złotych dla zespołów, które wypracują najlepsze rozwiązania

Szansę na wdrożenie produktu w mieście partnerskim wydarzenia i nawiązanie długofalowej współpracy

Świetną zabawę i okazję do networkingu podczas 3 dni hackathonu

Kogo szukamy?

Przedstawicieli miast

Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, w szczególności z obszarów planowania i rozwoju, zarządzania kryzysowego, edukacji czy cyfryzacji. Osób, które są gotowe uczestniczyć w hackathonie oraz dodatkowych wydarzeniach w trakcie programu i są otwarte na współpracę z zespołami, a później testowanie wypracowanego rozwiązania w swoim mieście.

Zespołów 3-5 osobowych

Programistów, UX/UI Designerów, analityków biznesowych i Project Managerów. Wszystkich osób, które chciałyby spróbować swoich sił i stworzyć prototyp aplikacji, gotowej do wdrożenia w partnerskim mieście hackathonu. Zespoły muszą składać się z co najmniej 3 osób o komplementarnych umiejętościach, pozwalających na stworzenie działającego oprogramowania.

Przedstawicieli miast

Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, w szczególności z obszarów planowania i rozwoju, zarządzania kryzysowego, edukacji czy cyfryzacji. Osób, które są gotowe uczestniczyć w hackathonie oraz dodatkowych wydarzeniach w trakcie programu i są otwarte na współpracę z zespołami, a później testowanie wypracowanego rozwiązania w swoim mieście.

Zespołów 3-5 osobowych

Programistów, UX/UI Designerów, analityków biznesowych i Project Managerów. Wszystkich osób, które chciałyby spróbować swoich sił i stworzyć prototyp aplikacji, gotowej do wdrożenia w partnerskim mieście hackathonu. Zespoły muszą składać się z co najmniej 3 osób o komplementarnych umiejętościach, pozwalających na stworzenie działającego oprogramowania.

Najczęściej zadawane pytania

Temat pomocy

Kto może zgłosić wyzwanie?

Wyzwanie mogą zgłosić miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, związki międzygminne (w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), związki powiatowo-gminne (w rozumieniu art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym), gminy wykonujące zadania publiczne objęte porozumieniami, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz stowarzyszenia gmin (w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Jak opracować miejskie wyzwanie?

W celu właściwego przygotowania miejskiego wyzwania zapraszamy do zapoznania się z dedykowanym poradnikiem oraz szablonem, z którego mogą Państwo korzystać podczas pracy nad opisem przed wypełnieniem formularza.

Ile wyzwań może zgłosić samorząd?

Każde z Miast ma możliwość zgłoszenia kilku wyzwań, z których komisja oceniająca wyłoni jedno z największą liczbą punktów.

Do kiedy można zgłaszać wyzwanie?

Do 21 maja 2023 roku do godziny 23:59, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.

W jaki sposób wyłonione zostaną 4 najlepsze wyzwania?

Spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń jury złożone z przedstawicieli PFR i KPRM wyłoni 12 wyzwań półfinałowych w oparciu o kryteria opisane w regulaminie. Samorządy, które zgłosiły wyłonione wyzwania półfinałowe zostaną zaproszone na warsztaty z przygotowania danych oraz będą miały 3 dni robocze na dopracowanie swoich zgłoszeń i przesłanie zestawu danych udostępnianych w ramach Konkursu.

Jury wybierze spośród 12 zgłoszeń finałowych 4 wyzwania, które staną się zadaniami konkursowymi hackathonu, a zgłaszające je samorządy zostaną partnerami projektu.

Ile kosztuje udział?

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla przedstawicieli miast, jak i dla uczestników opracowujących rozwiązania do wyzwań. Miasto, które zostanie partnerem hackathonu zobowiązuje się umożliwić wdrożenie zwycięskiego rozwiązania, natomiast nie ma obowiązku partycypowania w kosztach wdrożenia. Koszty osobowe zespołu wdrożeniowego zostaną pokryte z nagrody (35 tys. zł) finansowanej przez organizatorów.

Moje wyzwanie zostało wybrane. Co teraz?

Samorząd, którego wyzwanie zostanie wybrane stanie się partnerem Hackathonu. Programiści z całej Polski w ciągu 48 godzin opracują rozwiązania zgłoszonego problemu/potrzeby, a najlepsze spośród rozwiązań zostanie przetestowane w mieście w ciągu 6 miesięcy.

Partnerski samorząd zostanie poproszony o dopracowanie założeń wyzwania, przesłanie kompletnego pakietu danych ich prezentację w trakcie wydarzenia oraz o wyłonienie co najmniej dwóch pracowników, którzy będą reprezentowali miasto podczas hackathonu w dniach 16-18 czerwca.

Gdzie i w jakiej formie odbędzie się wydarzenie?

Dwoje reprezentantów miasta partnerskiego zostanie zaproszonych w dniach 16-18 czerwca 2023 roku do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie, gdzie odbędzie się wydarzenie. Organizatorzy zapewniają dwóm przedstawicielom miasta zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie na czas trwania hackathonu.

Ile będzie trwał hackathon?

Wydarzenie potrwa 48 godzin. Program hackathonu przewiduje aktywności w godzinach 17:00 – 22:00 w piątek, 8:00 – 22:00 w sobotę oraz 8:00 – 17:00 w niedzielę. Zespoły uczestniczące w hackathonach często pracują również w porze nocnej, lecz dostępność przedstawicieli miast dla zespołów poza godzinami przewidzianymi w agendzie jest dobrowolna.

Jakie aktywności są przewidziane dla przedstawicieli miast?

Podczas wydarzenia przedstawiciele miast wezmą udział w następujących aktywnościach: prezentacje wyzwań, warsztaty, panele dyskusyjne, sesje pracy z zespołami, prezentacje rozwiązań oraz obrady jury. Przewidziane są oczywiście również przerwy na posiłki i odpoczynek.

W jaki sposób wyłonione zostaną zwycięskie rozwiązanie?

Każdy zespół uczestniczący w hackathonie przygotuje prezentację w formacie PDF oraz udostępni prototyp oprogramowania będącego rozwiązaniem wyzwania zgłoszonego przez miasto. Wszystkie projekty zgłoszone do godz. 10:00 dnia 16 czerwca zostaną ocenione zgodnie z kryteriami opisanymi w regulaminie Klimatonu. Wśród jury oceniającego każdy projekt będzie przedstawiciel miasta, przedstawiciel PFR, przedstawiciel KPRM oraz doświadczony programista, którego zadaniem będzie weryfikacja jakości oprogramowania. Po 3 zespoły, które otrzymały w każdym z wyzwań najwyższą liczbę punktów zostaną zaproszone do zaprezentowania rozwiązań bezpośrednio przed finałowym jury, które zada zespołom pytania i ponownie oceni je zgodnie z kryteriami opisanymi w regulaminie. Zespół, którego rozwiązanie otrzyma najwyższą liczbę zdobytych punktów dla danego wyzwania zostaje zwycięzcą hackathonu i otrzyma nagrodę oraz możliwość wdrożenia rozwiązania w mieście.

W jaki sposób dochodzi do wdrożenia?

Zespół podczas hackathonu prezentuje plan wdrożeniowy i to on stanowi punkt wyjścia do pracy nad implementacją rozwiązania w warunkach miejskich. Po wydarzeniu przedstawiciele miasta, zespołu i Polskiego Funduszu Rozwoju spotkają się w celu ustalenia zasad komunikacji i doszczegółowienia planu wdrożeniowego. Następnie zespół podpisze umowę z Polskim Funduszem Rozwoju, której załącznikiem będzie zaakceptowany przez miasto plan wdrożenia. Po podpisaniu umowy zespół przystąpi do realizacji wdrożenia, które zakończy się najpóźniej 31 grudnia 2023 roku. Odbioru wdrożenia dokona Polski Fundusz Rozwoju po konsultacji z miastem partnerskim.

Jakie zaangażowanie jest wymagane od miasta na etapie wdrożenia?

Samorząd, w którym będzie przeprowadzane wdrożenie projektu powinien zapewnić udział swojego przedstawiciela w spotkaniach z zespołem, udostępnić dane oraz miejskie systemy potrzebne do poprawnego funkcjonowania wybranego rozwiązania (o ile zespół zgłosił takie zapotrzebowanie w prezentacji podczas Klimatonu), a także podjąć próbę rozwiązania ewentualnych barier formalnoprawnych utrudniających wdrożenie projektu.

Kto pokrywa ewentualne koszty utrzymania wdrożonego rozwiązania?

Kwestia ewentualnych kosztów utrzymania bądź modyfikacji wdrożonego rozwiązania po okresie uzgodnionym w planie wdrożenia jest ustalana indywidualnie między miastem a zespołem, bez udziału organizatorów konkursu. Polski Fundusz Rozwoju zapewni wsparcie doradcze dla przedstawicieli miast partnerskich w zakresie możliwych form kontynuacji wdrożonych projektów.

Kto może zgłosić zespół?

W hackathonie mogą wziąć udział wyłącznie zespoły liczące od 3 do 5 Uczestników. Zespoły składają się z pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie mam jeszcze zespołu, co mogę zrobić?

Jeśli jeszcze szukasz zespołu, zapraszamy na dedykowany kanał na naszym serwerze Discord, gdzie znajdziesz inne osoby starające się zbudować zespół.

Kto powinien wejść w skład zespołu?

Sugerujemy, aby w skład zespołu wchodziło co najmniej dwóch programistów (back-end, front-end), projektant UX oraz osoba z doświadczeniem biznesowym. Jeśli w Twoim zespole brakuje którejś z wymienionych kompetencji, nasi mentorzy udzielą potrzebnego wsparcia w trakcie hackathonu. Więcej informacji na temat tworzenia zespołu sprawdź w poradniku.

Czy mogę być członkiem więcej niż jednego zespołu?

Nie, możesz być członkiem tylko jednego zespołu.

Jakie kryteria będą decydowały o kwalifikacji zespołu?

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie trzech kryteriów:  a. doświadczenia uczestników zespołu (ocenianego na podstawie łącznego, wykazanego w zgłoszeniu doświadczenia projektowego/zawodowego uczestników zespołu);  b. interdyscyplinarności zespołu (ocenianej na podstawie wykazanych we wniosku posiadanych przez zespół kompetencji w zakresie programowania/analizy danych, projektowania UX oraz kompetencji biznesowych);  c. motywacji zespołu (ocenianej na podstawie zgodności opisu motywacji zespołu zawartego we wniosku z celami hackathonu oraz charakterystyką wybranego zadania konkursowego).

Jaki jest cel Programuj Miasta?

Wśród celów Programuj Miasta jest m.in.: wzmacnianie odporności samorządów lokalnych na przyszłe kryzysy, opracowanie rozwiązania konkretnego miejskiego problemu i przeprowadzenie jego wdrożenia, popularyzacja tworzenia innowacji technologicznych w modelu B2G i skalowanie opracowanych rozwiązań na całą Polskę.

Jakie wyzwania będę rozwiązywać?

Ty i Twój zespół podejmiecie jedno z czterech najciekawszych wyzwań zgłoszonych przez polskie miasta. Dokładne opisy wyzwań zostaną opublikowane 22 maja – wtedy też udostępniony zostanie formularz zgłoszeniowy dla zespołów.

Co mogę wygrać?

Jeśli Twój zespół opracuje najlepsze rozwiązanie dla wybranego wyzwania, otrzymacie nagrodę w wysokości 10 tys. zł po zakończeniu hackathonu oraz dodatkowe 25 tys. zł po realizacji wdrożenia w mieście partnerskim. Dla każdego uczestnika jest także przewidziany pakiet startowy.

Gdzie i w jakiej formie odbędzie się wydarzenie?

Zespoły biorą udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej. Dodatkowo możliwe będą zgłoszenia zespołów uczestniczących w hackathonie zdalnie, z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji oraz platformy tekstowej, które umożliwią Wam komunikację z przedstawicielami miast i mentorami. Wydarzenie będzie transmitowane ze studia nagraniowego w Warszawie.

Co będzie się działo podczas wydarzenia?

W czasie hackathonu Twój zespół będzie miał m.in. możliwość: skonsultowania pomysłów z przedstawicielami samorządu zgłaszającego wyzwanie, uczestnictwa w przydatnych warsztatach i ciekawych prezentacjach oraz spotkania z doświadczonymi mentorami. Wszystkie te aktywności są nieobowiązkowe, lecz stanowią podstawę do właściwego zrozumienia wyzwania oraz przygotowania prezentacji.

Co jest zadaniem hackathonu?

Zadaniem hackatnonu jest opracowanie prototypu oprogramowania prezentującego podstawową funkcjonalność odpowiadającą na wyzwanie zgłoszone przez samorząd. Każdy zespół będzie musiał w wyznaczonym terminie przesłać prezentację projektu w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres [email protected] oraz udostępnić publicznie lub prywatnie na adres wskazany przez organizatora repozytorium w serwisie GitHub zawierające wszystkie pliki potrzebne do uruchomienia prototypu rozwiązania.

W jaki sposób oceniane będą projekty wypracowane podczas hackathonu?

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: kompletność i jakość prezentacji, skuteczność, funkcjonalne wykorzystanie udostępnionych zasobów Samorządu, jakość i innowacyjność MVP, możliwość implementacji w Samorządzie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia hackathonu, skalowalność wdrożeniowa i biznesowa. Projekty będą oceniane zarówno przez przedstawicieli miast, organizatorów, jak i doświadczonych programistów.

Na czym będzie polegało wdrożenie projektu?

Po hackathonie zwycięski zespół w porozumieniu z samorządem zgłaszającym wyzwanie przygotuje plan wdrożeniowy oparty na założeniach zaprezentowanych podczas hackathonu. Wdrożenie będzie polegało na przetestowaniu funkcjonalności opracowanego rozwiązania w warunkach miejskich, z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury, a także przekazanie przedstawicielom miasta niezbędnej wiedzy (dokumentacja techniczna, szkolenie) do wykorzystywania oprogramowania po okresie wdrożenia.

Ile będziemy mieli czasu na wdrożenie?

Wdrożenie projektu powinno zakończyć się nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 roku. Dokładny harmonogram wdrożenia zostanie ustalony w porozumieniu zespołu z samorządem i będzie stanowił załącznik do umowy podpisywanej przez zespół.

Na jakie wsparcie możemy liczyć podczas wdrożenia projektu?

W okresie wdrożenia projektu samorząd partnerski zobowiązuje się wyznaczyć swojego przedstawiciela, który będzie kontaktował się ze zwycięskim zespołem i koordynował konieczne działania po stronie samorządu. Organizator (Polski Fundusz Rozwoju) będzie nadzorował realizację planu wdrożeniowego uzgodnionego między samorządem a zespołem, a także zapewni wsparcie doradcze dla obu stron. Zespół będzie mógł także skorzystać ze wsparcia doświadczonego mentora zewnętrznego, który w zależności od potrzeb będzie mógł udzielić wsparcia biznesowego, samorządowego lub technologicznego.

Co, jeśli nie uda się wdrożyć projektu?

Jeśli zwycięski zespół z jakichkolwiek względów nie doprowadzi do wdrożenia projektu, otrzyma tylko część nagrody (10 tys. zł) należną za opracowanie prototypu rozwiązania podczas hackathonu. Samorząd będący partnerem hackatonu zobowiązany jest umożliwić zwycięskiemu zespołowi wdrożenie rozwiązania na zasadach określonych w planie wdrożeniowym zaprezentowanym przez zespół.

Czy samorząd pokryje koszty związane z wdrożeniem projektu?

Zespoły są zobowiązane zaprezentować już podczas hackathonu informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z wdrożeniem, tak aby samorząd oceniający projekty miał wszelkie informacje konieczne do podjęcia decyzji biznesowej. Samorząd nie ma obowiązku pokrycia kosztów wdrożenia (np. zakupu dodatkowej infrastruktury informatycznej), jeśli plan wdrożenia akceptowany przez samorząd na etapie podpisywania umowy z zespołem nie zawiera informacji o konieczności poniesienia ww. kosztów.

Czy mój zespół może dalej rozwijać projekt po hackatonie?

Tak, będzie taka możliwość. Zespoły, które zwyciężą w hackathonie, na podstawie umowy z organizatorem przeniosą na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do projektu w celu otrzymania nagrody. Na wniosek zespołu zainteresowanego rozwojem wypracowanego projektu oraz kolejnymi wdrożeniami, organizator udzieli zespołowi nieograniczonej czasowo i nieodpłatnej licencji na korzystanie z projektu. Zespoły, które nie otrzymały nagrody zachowują prawa majątkowe do projektów. Szczegółowe informacje o zasadach można znaleźć w regulaminie hackathonu.

Organizatorzy

Bądź na bieżąco!

Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych informacji dotyczących procesu naboru wyzwań, rekrutacji zespołów czy programu wydarzenia, dołącz do newslettera i otrzymuj powiadomienia na swoją skrzynkę mailową.

Regulamin

Warunki RODO

Warunki RODO