Łódź Zarządzanie miastem

Zielone obligacje przyciągają ekologiczne inwestycje

Obszar wdrożenia

Zarządzanie miastem

Źródło finansowania

Zielone obligacje

Wielkość miasta

Duże (ok. 700 tys. mieszkańców)

Województwo

Łódzkie

Emisja zielonych obligacji pozwoliła na sfinansowanie dwóch inwestycji, a także przyciągnęła nowych inwestorów do miasta.

Opis rozwiązania

Już w latach 2000-2016 udział samorządów w wydatkach i inwestycjach na działania związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu wynosił średnio 64%, a w Polsce 81%. Pojawiające się nowe regulacje i wytyczne płynące z podpisanych przez Polskę porozumień, zmuszają samorządy do poszukiwania nowych źródeł finansowania zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Na rynku dostrzeżono nowe możliwości, jedną z nich są zielone obligacje, z których korzystać mogą również polskie samorządy. Co ważne, procedura użycia tych instrumentów dłużnych nie różni się znacznie od klasycznych obligacji komunalnych, które emitowane mogą być przez JST.

Zielone obligacje różnią się jedynie tym, iż wymuszają na emitencie określenie celu emisji, dzięki temu inwestorzy mają pewność, że finansowana inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Katalog inwestycji spełniających zielony cel emisji określają Green Bond Principlesi obejmują m.in. inwestycje związane z energią odnawialną, zapobieganiem i kontrolą zanieczyszczeń, ekologicznym transportem czy adaptacją do zmian klimatu.2 W 2021 roku szerokim echem zarówno w Polsce, jak w Europie Środkowo-Wschodniej odbiła się emisja zielonych obligacji przeprowadzona przez Miasto Łódź. 50 mln zł uzyskanych z emisji zielonych obligacji wykorzystano na sfinansowanie dwóch inwestycji – gospodarki wodno-ściekowej oraz transportu niskoemisyjnego. 

Problemy

 • Konieczność sfinansowania inwestycji związanych z adaptacją do zmian klimatu
 • Uzyskanie wiarygodności w oczach inwestorów
 • Przyciągnięcie nowych, zrównoważonych inwestycji do miasta
 • Ograniczenie ryzyka greenwashingu

Szczegółowy opis rozwiązania

Łódź coraz częściej mierzyła się z pytaniami zainteresowanych inwestorów dotyczących polityk i rozwiązań ekologicznych. Jednym z kluczowych elementów mających wpływ na lokowanie kapitału przez inwestora jest odpowiedź na pytanie, czy dane miasto jest przyjazne ekologicznie. Właśnie ta tendencja na rynku stała się siłą napędową dla Łodzi do podjęcia decyzji o emisji zielonych obligacji. Sformalizowany i realizowany z zewnętrznym partnerem proces emisji zielonych obligacji umocnił wizerunek Łodzi jako odpowiedzialnej ekologicznie i pomógł utrzymać dyscyplinę, by wybrane projekty spełniały określone kryteria.

Pod kątem formalno-prawnym zielone obligacje nie różnią się od pozostałych obligacji komunalnych. Najważniejsze kryterium, które odróżnia zielone obligacje to cel emisji, tzn. założenie, że wpływy z emisji wykorzystane zostaną jedynie na sfinansowanie zielonych projektów inwestycyjnych. Z taką weryfikacją mierzyła się również Łódź, która po decyzji o emisji zielonych obligacji rozpoczęła współpracę ze skandynawską firmą, która zajmuje się certyfikacją zielonych obligacji. W Polsce nie działa żadna firma, która zajmowałaby się certyfikacją zielonych obligacji.

Dzięki podjętej współpracy udało się zidentyfikować obszary inwestycyjne, a następnie konkretne projekty inwestycyjne, które w 100% spełniają warunki. Warto do tego przygotować się już wcześniej i opracować szerszy katalog możliwych zielonych projektów inwestycyjnych, aby w razie negocjacji z firmą certyfikującą móc szybko zareagować i zaproponować inny projekt. Kryteria są bardzo szczegółowe i jeśli któryś z elementów planowanej inwestycji nie byłby uznawany w 100% jako projekt zielony, mógłby wydłużyć proces uzyskania certyfikacji, bądź certyfikacja mogłaby nie zostać w ogóle wydana. Od rozpoczęcia dialogu z firmą certyfikującą do uzyskania opinii, że wybrane projekty mogą być realizowane w ramach zielonych obligacji, minęły 4 miesiące.

Łódź w 2021 roku wyemitowała zielone obligacje o wartości 50 mln zł, z czego sfinansowane zostały dwie inwestycje – m.in. budowa zbiorników retencyjnych przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych (28 mln zł) oraz przebudowa jednej z głównych ulic południa Łodzi - ulicy Przybyszewskiego, związana z realizacją projektu sieci transportu niskoemisyjnego (34,5 mln zł).3 Budowa zbiorników retencyjnych ukończona zostanie w 2022 roku, a przebudowa drogi z infrastrukturą drogową i tramwajową w 2023 roku.

Miasto jest zadowolone z efektów, które przyniosła pierwsza emisja zielonych obligacji. Pojawiło się nie tylko zainteresowanie inwestorów dotyczących emisji, ale też pozytywny oddźwięk inwestycyjny z rynku. Kolejna emisja zielonych obligacji planowana jest w 2023 roku.

„Z elementów, które wpływały na podjęcie decyzji o emisji zielonych obligacji było uzyskanie efektu marketingowego oraz przyciągnięcie inwestorów do miasta świadomego ekologicznie – i to się sprawdza.”

 

Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych UMŁ

Korzyści

 • Uzyskanie certyfikacji potwierdza spełnianie kryteriów ekologicznych i minimalizuje ryzyko greenwashingu
 • Inwestorzy przyciągnięci do miasta dzięki proekologicznym rozwiązaniom i zapewnieniu o formalnych ramach zielonych obligacji
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania zielonych inwestycji
 • Zainteresowanie emitentów dzięki możliwości realizacji strategii ESG
 • Emisja zielonych obligacji ułatwi realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i innych polityk związanych z adaptacją do zmian klimatu

Rekomendacje

 • Przygotowanie szerszej bazy potencjalnych projektów inwestycyjnych do certyfikacji pozwoli na elastyczność przy negocjacjach z firmą certyfikującą
 • Przygotowanie się do współpracy z firmą certyfikującą – niezbędne szczegółowe analizy dot. m.in. wpływu inwestycji na redukcję emisji CO2, poprawę jakości powietrza czy ograniczenia skażenia wód gruntowych
 • Przygotowanie i przestrzeganie harmonogramu z uwzględnieniem kamieni milowych, co pozwoli na sprawne przejście procesu
 • Jasna komunikacja podejmowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem ram formalnych zielonych obligacji przyciąga inwestorów i nowe inwestycje w mieście

Kontakt

Michał Fisiak

Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych UMŁ

Warunki RODO

Warunki RODO