smart city robotyzacja innowacje Cyfryzacja

Studenci zmieniają urzędy – nowatorski program praktyk UJ

PFR dla Miast
Studenci zmieniają urzędy – nowatorski program praktyk UJ

Dostrzegając szanse i potrzeby związane z procesem cyfryzacji, Instytut Spraw Publicznych UJ wychodzi naprzeciw potrzebom swoich studentów i organów administracji publicznej. Mowa o innowacyjnej ofercie praktyk studenckich dedykowanych dla samorządów, w ramach których studenci będą automatyzować procesy w urzędach m.in. dzięki wykorzystaniu robotów cyfrowych. Wzrost jakości i szybkości obsługi mieszkańców z jednej strony, a z drugiej wykrywanie nadużyć oraz obniżenie kosztów jednostki praktycznie od pierwszego dnia korzystania z robota sprawia, że rozwiązaniem interesuje się coraz więcej urzędów.

Instytut Spraw Publicznych prowadzi dwa kierunki studiów – Zarządzanie Publicznie i Zarządzanie Polityką Społeczną. Programy studiów są stale doskonalone i dostosowywane do potrzeb rynku pracy. Inicjatywą doskonale wpisującą się w ten trend było powołanie Szkoły Modelowania i Robotycznej Automatyzacji Procesów ISP (SMiRAP). W ramach tego projektu organizowany jest unikalny na skalę ogólnopolską program praktyk, dzięki któremu studenci mają okazję rozwijać najbardziej cenione na rynku pracy umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie, równocześnie zwiększając wydajność organizacji, w których odbywają praktyki.

Warto zwrócić uwagę, że omawiane praktyki nie są tylko spontaniczną inicjatywą. To program, który z pewnością można nazwać kompleksowym. Pierwszym etapem wdrażania programu praktyk było wprowadzenie do programu studiów przedmiotów z zakresu modelowania, optymalizacji i automatyzacji procesów. Wiedza zdobyta na tym etapie stanowi bazę dla dalszego zaangażowania przyszłych praktykantów. Dla studentów, zgłaszających chęć uczestnictwa w programie, organizowane są szkolenia przygotowujące ich do podjęcia pracy konsultanta w wybranym zakresie. Szkolenia obejmują głównie praktyczne aspekty modelowania, usprawniania i automatyzacji procesów. Kolejnym etapem jest zgłoszenie się instytucji publicznych do udziału w projekcie. Następnie studenci wybierają miejsce, w którym chcą odbyć praktyki. Każdy student objęty zostaje opieką pracownika naukowego biorącego udział w projekcie praktyk. Na spotkanie rozpoczynające praktykę z osobami odpowiedzialnymi za nią w instytucji przyjmującej, razem ze studentem, udaje się jego opiekun merytoryczny z Instytutu i wspólnie ustalają plan oraz zakres działań realizowanych w ramach praktyk. Student przez cały okres praktyk objęty jest wsparciem opiekuna, który rozwiązuje problemy, których student nie może rozwiązać samodzielnie.


„Widząc konieczność transformacji cyfrowej w sektorze publicznym oraz duży potencjał na wykorzystanie technologii RPA w instytucjach tego sektora, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty praktyk bezpośredniego transferu technologii z Uczelni do instytucji publicznych. Transfer ten realizowany będzie przez studentów przy ciągłym wsparciu i koordynacji pracowników dydaktycznych. W efekcie bez ponoszenia dodatkowych kosztów podmiot publiczny otrzyma rozwiązania cyfrowe z zakresu modelowania i robotycznej automatyzacji procesów do testowania i określenia ich przydatności w codziennej pracy. Na podstawie dostarczonych rozwiązań i transferowanej wiedzy instytucja osiągnie realne korzyści w postaci wzrostu efektywności pracy, udoskonalenia procesów i ich automatyzacji. Studenci natomiast zdobędą doświadczenie i poznają praktyczne aspekty funkcjonowania sfery publicznej.” – dr inż. Janusz Sasak, koordynator SMiRAP

Partnerami technologicznymi projektu są First Byte  – dostawca technologii RPA Wizlink® oraz BOC – dostawca oprogramowania Adonis. Instytut stara się pozyskać kolejnych dostawców technologii, które mogłyby być wdrażane w ramach transferu wiedzy i technologii z Uczelni do sektora publicznego. Zgodnie z przyjętą koncepcją po zakończeniu prac instytucja przyjmująca studentów przez kolejne 2 miesiące testuje wdrożone rozwiązania. Na czas testowania rozwiązań partnerzy technologiczni dostarczają bezpłatnie licencje na zastosowane w rozwiązaniu aplikacje. Dla studentów z kolei praktykę kończy spotkanie podsumowujące, na którym kadrze zarządzającej przyjmującą instytucją przedstawione zostaje sprawozdanie z prac. Spotkania podsumowujące służyć mają zarówno doskonaleniu kolejnych edycji programu, jak też określeniu warunków dalszej współpracy, w tym utrzymaniu i rozwojowi wdrożonych rozwiązań.

Innowacyjne podejście do praktyk studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim ma wiele zalet i korzyści dla wszystkich stron. Studenci zyskują możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w swojej dziedzinie specjalizacji i szansę na nawiązanie kontaktów w branży. Urzędy natomiast pozyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które są im potrzebne do automatyzacji swojej działalności, a także dostęp do darmowych licencji zarówno z zakresu modelowania i optymalizacji procesów, jak również ich automatyzacji. Do udziału w projekcie zaproszeni są przede wszystkim organy administracji państwowej (centralnej i samorządowej): urzędy gmin, miasta, powiaty, województwa wraz z jednostkami podległymi, szpitale i inne podmioty z obszaru ochrony zdrowia, organy nadzorcze, uczelnie wyższe, spółki komunalne oraz inne.Program ma charakter pilotażowy. Po okresie wakacyjnych praktyk zostanie utworzona kocepcja dalszego rozwoju inicjatywy. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Kosmiczne technologie działają we Wrocławiu
Jestem z miasta: Szyldy w dechę – zmiana na ostrowskiej ulicy
Następny

Zainteresują Cię również