IT Smart City govtech hackathon

Znamy wyzwania miejskie na Hack2React

PFR dla Miast
Znamy wyzwania miejskie na Hack2React

Hack2React to wyjątkowy hackathon poświęcony rozwijaniu rezyliencji miast. Wybrane wyzwania dla poszczególnych kategorii, mają szanse wzmocnić odporność miast na kryzysy, ułatwiając codzienną pracę urzędnikom oraz poprawiając jakość życia mieszkańców.

Chcieliśmy, aby zespoły biorące udział w Hack2React, zaproponowały rozwiązania realnie adresujące kluczowe dla rezyliencji aspekty. Miasta partnerskie (Kołobrzeg, Dąbrowa Górnicza, Łomianki oraz Otwock) przygotowały dane i przykłady na których będą pracować programiści. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwoli zespołom pracować na konkretnych informacjach i lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją miasta. Wykorzystanie autentycznych danych daje możliwość tworzenia rozwiązań, które będą adekwatne do rzeczywistych potrzeb i problemów, z jakimi miasta borykają się na co dzień.

Kołobrzeg: Cyfrowa transformacja współpracy z III sektorem (Dobrostan mieszkańców) 

Wyzwaniem zidentyfikowanym przez miasto Kołobrzeg jest brak efektywnej platformy wymiany informacji i współpracy między organizacjami pozarządowymi, których na terenie miasta funkcjonuje ponad 200. Brak skutecznego przepływu komunikacji i dobrych praktyk ogranicza potencjał rozwoju całego sektora i współpracy. Jest to szczególnie istotne, kiedy w sytuacji kryzysowej potrzebna jest szybka reakcja i zaangażowanie sektora na większą skalę. Powstałe podczas hackathonu rozwiązanie ma mieć funkcje umożliwiające skuteczną komunikację, integrację i wymianę informacji i wiedzy między organizacjami pozarządowymi a miastem Kołobrzeg. Grupą docelową tego wyzwania są organizacje pozarządowe, mały biznes oraz społeczność lokalna. Dla społeczności lokalnej oznacza to wyższą efektywność w odpowiedzi na ich potrzeby, zaspokajane przez III sektor.

Dąbrowa Górnicza: BAF – Sposób na zazielenianie miast (Gospodarka Przestrzenna)

Zapisy ustawy o planowaniu przestrzennym określają minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w planach miejscowych, jednak jak zauważyła Dąbrowa Górnicza,  przepis ten nie wystarcza do efektywnego ochrony bioróżnorodności i funkcji ekologicznych w centrach miast. Konieczne jest wprowadzenie narzędzia, które uwzględni nie tylko ilość, ale także jakość roślinności oraz odpowiednie gatunki na terenie, aby ograniczyć degradację obszarów śródmiejskich i zapewnić mieszkańcom wystarczającą ilość zieleni. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być opracowanie aplikacji, która wprost wskazywałaby wskaźnik powierzchni biotopu, czyli BAF (Biotope Area Factor). Przedstawienie innowacyjnego rozwiązania, jakim byłby kalkulator BAF skłoniłoby mieszkańców do myślenia o zieleni, ale stanowiłoby też narzędzie do obliczania przedmiotowego wskaźnika dla ich działek, zaznaczając, że aplikacja byłaby dostępna dla wszystkich interesariuszy – mieszkańców, inwestorów, urzędników itd.

Łomianki: Skaner retencji danych osobowych (Zarządzanie kryzysowe)

Zaproponowane przez Łomianki rozwiązanie dotyczy przygotowania skanera retencji danych osobowych, który przeszukiwałby pliki i rejestry w celu detekcji danych wrażliwych. Rozwiązanie mogłoby wykorzystywać elementy sztuczne inteligencji i wprowadzać mechanizmy automatyzujących usuwanie lub przenoszenie plików. Celem głównym realizacji wyzwania miejskiego jest lepsza kontrola i realizacja polityki ochrony danych osobowych w urzędzie, poprawa efektywności pracy urzędników, jakości i czasu wykonywania procesów w pracy oraz mitygacja ryzyk.

Otwock: Otwock Alert Online (Zmiany klimatyczne)

W dobie rozwoju miast i usług dla mieszkańców oraz zmian klimatycznym, które obecnie stały się wyzwaniem dla specjalistów od zarządzania kryzysowego – Otwock zgłosił wyzwanie stworzenia serwisu, który ostrzega mieszkańców lub przyjezdne osoby o przerwach w dostawie mediów oraz informacji o zamknięciu ulic. Rozwiązanie potencjalnie będzie można wykorzystać nie tylko w obrębie miasta ale całego powiatu, ponieważ korzystając z otwartych map wraz z wykorzystaniem geofencingu. Rozwiązanie to wyposaży miasta w narzędzia pozwalające na informowanie o zagrożeniach, które nie dotyczą tylko Otwocka, ale wszystkich polskich miast, ze względy na dynamicznie zmieniający się klimat.

Przygotowane wyzwania miejskie to wynik celnej diagnozy istniejących problemów i potrzeb. To dowód na zaangażowanie miast w budowanie bardziej odpornych społeczności, za którą stoi determinacja i staranność w identyfikowaniu kluczowych obszarów do poprawy. Już 16-18 czerwca czekamy na innowacyjne koncepcje i kreatywne podejścia uczestników Hack2React. Wierzymy, że przyczynią się one do budowy bardziej elastycznych, inteligentnych i zrównoważonych miast.

Nadal masz okazję dołączyć i aktywnie wziąć udział w Hack2React - nabór trwa aż do 7 czerwca 2023 roku. Nie przegap tej możliwości i dołącz do nas, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania dla przyszłości miast!

Więcej informacji na temat „Programuj Miasta z GovTech by PFR” na stronie http://www.programujmiasta.pl.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Wybrano cztery najciekawsze wyzwania klimatyczne polskich miast
Hack2React sposobem na wzmocnienie miejskiej rezyliencji - zgłoś wyzwanie i wykorzystaj nowe technologie!
Następny

Zainteresują Cię również